Shaker logo

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

circle-dots

א. כללי

 1. אנו מודים לכם ומברכים אתכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר/ אפליקציה SHAKERR, להלן: “האתר“.
 2. האתר מופעל ומנוהל על ידי אימ.דיגיטל (ImDigital)(2020) בע”מ להלן: “מפעילי האתר” ו/ או ” SHAKERR“.
 3. מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר.
 4. אנא קראו בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן. כל המשתמש באתר, בעצם השימוש בו, בחומרים, במידע ובתכנים הנכללים בו, מצהיר בזאת כי הוא מכיר את תנאי האתר וכי הוא מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 5. תנאי שימוש אלה מתייחסים לגלישה ו/ או שימוש באתר בין אם באמצעות מחשב נייח, מחשב נייד, תקשורת סלולארית, טאבלטים או בכל אמצעי אחר.
 6. “התכנים”– האתר מכיל חומר לימודי מקיף ,ובכלל זה, טקסטים, גרפיקה, אנימציה, סרטוני וידאו, הדרכות מצולמות בוידאו, מאמרים כתובים, תמונות, קטעי אודיו/ וידאו, שאלונים, חידונים וכל תוכן אחר הקיים באתר, להלן “התכנים”. התכנים מצויים בבעלות האתר ו/ או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים. כל התכנים מכל מן וסוג שהוא שיועמדו לטובת הגולשים באתר, יהיו בין בתשלום ובין ללא תשלום.
 7. האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור. הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/ או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/ או השלכותיהם. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/ או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/ או ליקויים בהעברת התכנים ו/ או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא. כמו כן, לא תהיה SHAKERR אחראית למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים. שמות של אנשים, חברות, מוצרים ו/ או דמויות הנזכרים באתר לצרכים פדגוגיים, אין מטרתם לייצג ישויות אמיתיות, וכל קשר בינם לבין ישויות אמיתיות בשם זהה או דומה הינו מקרי לחלוטין.
 8. מטעמי נוחות מנוסחים תנאי השימוש בלשון זכר, אולם הם מופנים לגברים ונשים כאחד.
 9. מפעילי האתר רשאים לשנות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, את תנאי השימוש באתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.  SHAKERR תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.

ב. האתר והשימוש בו

 1. האתר הינו פלטפורמה לחיזוק מיומנויות ניהול, המכירות, שירות ושיפור ביצועים.
 2. האתר כולל בתוכו תכנים בתשלום לשימוש הגולשים, וכן תכני הדגמה ללא תשלום.
 3. השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטות להלן והשימוש בו נחשב להסכמה לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.
 4. האתר והתכנים שבו מוגבלים לשימוש אישי בלבד ולא שימוש מסחרי, אלא אם נאמר ו/ או הוסכם אחרת מראש ובכתב. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד כגון כתיבת עבודות, הכנת שיעורי בית, פתרון תרגילים, הכנת מצגות, שימוש בכלי עזר תומכים במהלך העבודה וכן הכנה ולימוד לבחינות. לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/ או לערוך שינוי ו/ או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
 5. מפעילי האתר רשאים להפסיק את זמינות האתר ו/ או להפסיק לעדכן את האתר ו/ או התכנים שבו. SHAKERR רשאית לשנות את האתר, מעת לעת, את מבנהו, מראהו, ממשק המשתמש שבו וכל דבר אחר הקשור באתר וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/ או תביעה ו/ או דרישה כלפי SHAKERR בקשר לכך.
 6. SHAKERR תפעל על מנת לשמור את פעולתו תקינה של האתר, אולם ייתכנו שיבושים ותקלות בגישה לאתר ו- SHAKERR אינה מתחייבת להפעיל את האתר באופן רציף ו/ או ללא תקלות ו/ או כחסין מפני גישה בלתי מורשית.
 7. המשתמשים מוותרים בזאת על כל טענה ו/ או תביעה ו/ או דרישה בגין נזקים, ישירים או עקיפים, שייגרמו להם בשל פריצה לאתר ו/ או שימוש בלתי מורשה באתר ו/ או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/ או בהפעלתו.
 8. לכל קורס יש מכסת זמן שנדרש לסיימו מרגע התחלת הקורס, הנ”ל מבטיח שזה קורה בקבועי זמן רלוונטיים שמגדילים את ההצלחה בו.
 9. הגבלת גיל- תנאי לרכישה באתר בהינתן והרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.
 10. מדיניות ביטול השירות– ניתן לבטל את רכישת המוצר עד יומיים מרכישתו ובתנאי שלא נעשה שימוש בתכני הקורס. 
 11. כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות.הרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.  המשתמש מתחייב כי סיסמתו הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי. משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/ או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין. על מנת למנוע העברת פרטי המשתמש לצד שלישי, השימוש באתר אפשרי אך ורק מהמחשב ממנו נרשם המשתמש.
 12. חל איסור לעשות שימוש באתר ובתוכן האתר –
  • באופן או למטרות שאינן חוקיות, למטרות תרמית או מטרות אחרות שיש בהן כדי לגרום נזק, טרדה, הטעיה או פגיעה אחרת כלשהי לאדם או גוף שהוא.
  • באופן העלול לאפשר, לעודד, לשדל, או להמריץ אחרים לפעול בניגוד לחוק.
  • באופן העשוי לגרום להפרת זכויות האתר, משתמשיו ו/ או צדדים שלישיים (בין אם זכויות חוזיות או קנייניות), לרבות הזכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים, סימני מסחר וכדומה.
  • באופן שיש בו כדי לפגוע או להטריד אחרים או תוך הפרת פרטיותם של אחרים.
  • באופן מעורר מדון או פוגע באדם או גוף כלשהם.
  • באופן המאפשר, מעודד, משדל או ממריץ אחרים להפר כל דין או הסכם.
  • באופן העלול להטיל אחריות משפטית על האתר או לפגוע בדרך כלשהי במוניטין שלו.
  • באופן הכולל העלאת כל חומר פוגע ו/ או שעלול לפגוע במוניטין של האתר.
  • באופן שיש בו כדי להפחית את הנאתם של אחרים מהאתר ומהקורסים (לדוגמא בלבד באמצעות התקפות מניעת שירות (DoS) וכד’.
  • באופן הכולל החדרת קוד מחשב, תוכנה או יישום הכוללים נגיף- מחשב (וירוסים), תוכנות ריגול (spy ware) ותוכנות עויינות אחרות (דוגמת סוס טרויאני, תולעים ויישומים מזיקים אחרים), בין אם לאתר או למחשביהם של משתמשים או מומחים אחרים.
  • באופן הכולל הפעלת כל תוכנת “רובוט” או סורק אחר של האתר ו/ או מאגר הנתונים שבו. כן אסור לעשות כל שימוש באתר ו/ או במאגר הנתונים שבאתר לכל מטרה שהיא, אלא בהתאם לרישיון שלמעלה.
  • באופן הכולל שימוש ו/ או יצירת גישה לכל תוכן שברגיל היה מצריך סיסמה או תשלום על מנת לראותו, לעיין בו או להורידו.
  • באופן שיש בו כדי לפגוע באובייקטיביות או באמינות של האתר.
  • באופן שעל מנת לנתב, לספק קישור, להעביר או לאחסן כל חומר שהוא שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר או כל קניין רוחני אחר של צד שלישי וכן כל חוק ו/או הסכם. לתשומת ליבכם – לחברה ולאתר מדיניות של הסרת כל חומר הפוגע בזכויות כאמור, שלא תגרע מאחריותכם על פי כל דין ועל פי מסמך זה.

ג. קניין רוחני

 1. אימ.דיגיטל הינה בעלת הזכויות ו/ או ההרשאות בכל התכנים כהגדרתם לעיל.
 2. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לצלם, לשכפל, לפרסם, לתרגם, להשתמש, למסור לצד שלישי, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל, בפרט לא יעשה המשתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת – ללא קבלת רשות של מפעילי האתר מראש ובכתב.

ד. אבטחה ופרטיות

 1. SHAKERR מתייחסת בכבוד רב לפרטיותם של משתמשי האתר, עושה כמיטב יכולתה לשמור על פרטיהם.
 2. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח.
 3. המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו. המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי מפעילי האתר או מי מטעמם בצורה מאובטחת ומוצפנת.
 4. הינכם נדרשים שלא להשאיר באתר פרטים אישיים ו/ או פרטים מזהים כלשהם שאינכם מעוניינים שיעשה בהם שימוש למעט שם, טלפון ודוא”ל לצורך הרישום הראשוני לאתר.
 5. SHAKERR תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך.
 6. SHAKERR תהיה רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/ או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/ או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.
 7. כמו כן תהיה רשאית SHAKERR לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/ או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/ או מוצר ו/ או מידע נוסף אשר תסבור SHAKERR כי יוכל להתאים ו/ או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/ או כל שירות ו/ או מוצר ו/ או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה.
 8. SHAKERR תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/ או באמצעות מי מטעמה בדואר אלקטרוני, בהודעה באתר או בדרך אחרת וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/ או מוצרים נוספים כאמור. הינך רשאי בכל עת לפנות ל- SHAKERR ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/ או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשמתם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת הדוא”ל המצוינת באתר.
 9. SHAKERR תהיה רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/ או שיווקי שלה ו/ או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS.
 10. הנך נותן ל- SHAKERR הרשאה לעשות שימוש בדוא”ל שניתן בעת ההרשמה לצורך עדכון, דיוורור וכיו”ב.   

ה. שירות

 1. במטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר, ועל מנת להבטיח לכם, רוכשי השירות כי יש מי שעומד מאחורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש ולחלופין, במידה ולא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא ניתן.

ו. הפסקת שימוש ושיפוי

 1. מובהר בזאת, כי SHAKERR שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/ או לסרב לתת גישה (לרבות, אך לא רק: חסימת כתובת דוא”ל, מחיקת שם משתמש, חסימת IP וכל אמצעי אחר אשר תמצא SHAKERR לנכון), בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/ או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.
 1. אין באמור בסעיף זה ו/ או במניעת שימוש באתר בכדי למנוע מ- SHAKERR לנקוט בכל הליך אחר על פי דין.
 2. המשתמש מתיר בזאת ל- SHAKERR לעשות שימוש בנתונים האישיים שלו הידועים לה, אף ללא צו כלשהו, ככל ויתברר, כי הוא הפר הוראה מהוראות תקנון זה.

ז. קישורים לאתרים חיצוניים ופרסומות

אתר  כולל קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט חיצוניים אחרים. SHAKERR מספקת קישורים אלה אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים. אתרים אלו אינם בשליטתה של SHAKERR .SHAKERR אינה מתחייבת כי קישורים אלה יעבדו כנדרש ו/ או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. .SHAKERR אינה אחראית לכל מידע ו/ או תוכן הנמצא באתרים אשר אליהם הופנה הגולש מתוך האתר, לרבות בגין סוג התוכן, אופיו, מהימנותו, חוקיותו מוסריותו וכיוצ”ב. הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו באתר SHAKERR איננה מהווה אישור ו/ או הסכמה לתוכן האתר ו/ או למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר של SHAKERR לאתר המקושר ו/ או לבעליו ו/ או לבעל החסות עליו ו/ או לכל מידע ו/ או מוצר ו/ או שירות הניתן ו/ או מוצע באתר המקושר.
בעצם השימוש באתר ובשימוש בקישורים לאתרים חיצוניים, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/ או תביעה ו/ או דרישה מכל מין וסוג שהוא כנגד SHAKERR בגין ההפניה לאתר חיצוני.

האתר לא יישא באחריות כלשהי לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באמצעות האתר או בקורסים. פרסום באתר או במי מהקורסים אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד האתר, לרכוש את המוצר או השירות המוצג בו או לעשות שימוש אחר כלשהו בשירות או במידע המוצג באתר או בפרסום. כל האמור בתנאי שימוש אלו ביחס להגבלת אחריות מפעיל האתר יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים.

ח. תנאים נוספים

קיצור תקופת ההתיישנות: המשתמשים מסכימים בזאת, כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד האתר תוגבל בתקופה של 12 חודש |שנה) ממועד היווצרות העילה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם לתקופת התיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, לאור אופי השימוש באתר. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

הסבת האתר: האתר ובעליו שומרים על זכותם למכור את האתר או את תכניו, את הגוף המנהל או את עסקיו, את כל אחד או יותר מפעילויותיו העסקיות וכן כל מאגר נתונים הנשמר באמצעותו לכל גוף שהוא בלא צורך בקבלת הסכמת המשתמשים לפעולה זו, שכן הסכמתכם ניתנת בזאת עם אישור תנאים אלו.

לא יהיה בכך כדי להקים טענה או תביעה כלשהי כנגד האתר או מי מטעמו.

כמו כן רשאי האתר להסב תנאים אלו ויתר ההסכמים באתר לכל גוף שלישי אחר ואף הסבה זו לא תקים טענה או תביעה לצד כלשהו.

שונות:

ביטול הסכם זה: בכל מקרה בו בית משפט מוסמך יקבע כי תנאים אלו ויתר ההסכמים באתר, כולם או חלקם, אינם ברי תוקף או שיש לשנותם, יוחלפו סעיפיהם בסעיפים שתוכנם קרוב ככל האפשר לתוכן סעיפי ההסכמים. יתר סעיפיהם יוותרו בתוקפם.

ויתור: ויתור של צד על זכות המוקנית לו, לא ילמד על ויתור כלשהו על זכות אחרת כלשהי.

ט. סמכות ומקום שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל הנוגע לשימוש באתר ולהסכם זה, תהיה נתונה לבתי משפט השלום במחוז מרכז ו/ או לבית המשפט המחוזי, מרכז.

 

משרדי אימ דיגיטל/ “שייקר”:

 כתובת: ת.ד 7293, אבן יהודה, מיקוד- 4053801

טלפקס: 077-5270573

Shaker logo
שייקר כאן בשבילך לכל שאלה, התלבטות ובקשה